ഞായറാഴ്‌ച, ജൂൺ 26, 2011

'കുടി'പ്പള്ളിക്കൂടംബോര്‍ഡ്-

വാഹനങ്ങള്‍
പരമാവധി വേഗം കുറച്ചു പോവുക .'കുടി' പ്പള്ളിക്കൂടം അരികെ !'കുട്ടികള്‍ക്ക്' ശല്യം ഉണ്ടാക്കരുത് !

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഈ പോസ്റ്റ്‌ വായിച്ചവര്‍ക്കും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയവര്‍ക്കും നന്ദി